Moria 3

1) To Moria 1
2) Use Scroll of Floi to pass
3) Elven Dagger
4) Moria Key 2
5) Magic Fern
6) To Moria 4 (need Moria Key 2 to pass)