Xu Zhe's Cave

1) Zhou Cang - he will offer to join you
2) Use Gun Powder to clear these rocks
3) Dan Fu/Xu Zhe will offer to join you