Qing Zhou Castle

1) Ma Yuan Yi - he will attack you
2) Inn - 1 gc per person
3) Chen Deng
4) Trader: