Main Characters

Name
Str
Int
Soldiers
Note
Tactics
Liu Bei
180
225
314
A noble leader from the Han family.
Guan Yu
245
180
*
One of the five tigers.
Zhang Fei
250
75
*
One of the five tigers.
Tao Qian
-
-
-
Ruler of Xu Zhou.
Zhang Jao
93
136
346
The leader of the Yellow Scarves. Lian Huo, Shui Tu, Chi Xin, Wuo Jian, Cheng Nei
Sun Ce
-
-
-
Ruler of Wu.
Cao Cao
-
-
-
Ruler of Wei.
Lu Bu
255
72
439
Strongest warlord in China.
Dong Zhou
162
72
439
Usurped the throne of China. Lian Huo, Shui Tu, Chi Xin
Emperor
-
-
-
The Emperor of China; he rules from Luo Yang.
Yuan Shu
142
152
899
Claims to be the emperor of China. Ye Huo, Shui Xing, Chi Xin, Shui Jian, Cheng Nei, Qi Shou
Yuan Shao
170
150
1754
Brother of Yuan Shu. Yan Re, Shui Lei, Chi Xin, Shui Jian, Cheng Nei, Qi Shou
Xu Zhe
73
220
643
One of the great tacticians that Shui Jing tells you about.
Zhao Yun
245
216
*
One of the five tigers.
Huang Zhong
235
147
*
One of the five tigers.
Zhu Ge Liang
122
255
*
Greatest tactician in China.
Ma Chao
245
162
*
The last of the five tigers.
Liu Zheng
110
110
4142
Rules the peaceful kingdom of Shu. Ye Huo, Shui Xing, Chi Xin, Shui Jian
Guan Xing
237
175
*
Son of Guan Yu.
Zhang Bao
240
150
*
Son of Zhang Fei.
Sun Quan
228
207
19087
Murders his brother Sun Ce to take Wu. Da Re, Hong Shui, Yin Xian, Ji Mian, Yi Xin, Li Jian
Jiang Wei
204
225
*
Wishes to study under Zhu Ge Liang. Huo Shen, Shui Long, Wan Fu, Ji Mian, Gui Huan, An Sha
Cao Pi
216
204
20020
Murders his father Cao Cao to take over Wei. Da Re, Hong Shui, Yin Xian, Ji Mian, Yi Xin, An Sha
Si Ma Yi
180
250
40972
A brilliant but evil warlord. Huo Shen, Shui Long, Wan Fu, Ji Mian, Yi Xin, Bei Ji

* Number of soldiers increases as the game proceeds.