Armor

Name
Cost
A.C.
Available
Robe
100
20
Sold in Xu Zhou.
Leather
300
35
Sold in Xu Zhou, Chang An, and Yuan.
Padded
800
45
Sold in Yuan, Nan Yang, Bo Hai, and Ji Zhou.
Ring M.
2000
50
Sold in Chang Sha and Fu Shui.
Chain M.
4000
70
Sold in Cheng Du and Jin Du.
Splint M.
10000
85
Sold in Jian Ye.
Plate M.
30000
100
Sold in Guang Ling and Ru Nan.