Bestiary

A to C
G to J
N to P
T to V
D to F
K to M
Q to S
W to Z
Name
Exp.
Ogre Mage
650
Orc
94
Name
Exp.
Orog
94
Otyugh
5000